KONTAKT

MEDITEKA klinika medyczno stomatologiczna
ul. Torowa 16
45-073 Opole

Email: klinika@mediteka.opole.pl

Facebook -  Mediteka.Klinika.Opole

Rejestracja pacjentów

STOMATOLOGIA

Telefon: +48 660 245 425
Email: rejestracja@mediteka.opole.pl

MEDYCYNA

Telefon: +48 698 587 174