KONTAKT

MEDITEKA klinika medyczno stomatologiczna
ul. Torowa 16
45-073 Opole

Email - klinika@mediteka.opole.pl

Facebook -  Mediteka.Klinika.Opole

Rejestracja pacjentów

Telefon +48660245425

Email - rejestracja@mediteka.opole.pl